موبایل شهرام آسال

فایل فلش blu-r2 lte–6737m

۱۲,۰۰۰ تومان

توضیحات

با ufstخوانده شده است