موبایل شهرام آسال

دامپ وفیلم آموزشی مدوساپرو برای asus k012

۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

نحوه حجم دهی -gp1-رایت صحیح دامپ

دامپ سالم

برای سری اینتل میتوانید طبق آموزش دامپ بزنید