موبایل شهرام آسال

حل مشکل باکس سوخته ایزی جیتک که فقط چراغ قرمز روشن میشود وتوسط shellنیز شناسایی نمیشود

۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

بدون باز کردن باکس براحتی قابل حل میباشد-این آموزش اپدیت اسمارت کارت از SHELLنمیباشد وفایل جداگانه هست