دامپ وفیلم آموزشی مدوساپرو برای asus k012

نحوه حجم دهی -gp1-رایت صحیح دامپ

دامپ سالم

برای سری اینتل میتوانید طبق آموزش دامپ بزنید

کوتاه کننده لینک: https://is.gd/AIpDN8
QR code: