فایل pit+blخاص برای g532fکه ترمیم بوت نمیشوند

گوشیهایی که با کامبی خاموش شده وبا هیچ فایلی روشن نمیشوند

کوتاه کننده لینک: http://tinyurl.com/yxu3o8yn
QR code: