فایل دامپ ASUS   x00kd-dump

بهمراه فایل فلش اسکتر –DAمخصوص

کوتاه کننده لینک: http://tinyurl.com/yydyddsk
QR code: